Granīta bruģis un bruģēšana


granīta bruģis un plāksnes

Bruģis mēdz būt akmens, betona, klinkera, keramogranīta vai arī citu veidu.  Āra seguma ražošanā izmanto jaunākās tehnoloģijas. Mēs izskatīsim labāko akmens bruģa veidu, tieši jums.

Akmens bruģa ražošana izplatīta visā pasaulē, kur sastopams kāds no akmens veidiem. Senajos laikos akmens bruģis bija vienīgais materiāls, no kura bija iespējams uztaisīt ceļus. Siltākajās valstās izmantoja marmora, bazalta, granīta, porfidi bruģi. Pastāv iespēja izmantot arī lielāka izmēra akmens gabalus, kuri vairāk līdzīgi akmens seguma plāksnēm. Marmora bruģis nebūtu piemērots valstīm ar zemākām temperatūram, jo marmors uzsūc ūdeni un kad temperatūra krīt zem 0 C grādiem, tad marmorā var rasties plaisas, kuras arī sabojā akmeni. Līdz ar to pats izplatītākais akmens bruģis būtu granīta bruģis. Kā mēs redzam, parsvarā visi vecpilētas laukumi un ielas nobruģēti ar granīta bruģi, kurš saglabājās līdz mūsu dienām un kalpos vēl un vēl. Betona bruģis ir lētāks nekā granīta bruģakmens, bet parēķinot kalpošanas laiku un sadalot to uz bruģa cenu, mēs redzēsim, ka granīts ir lētāks nekā betona bruģakmens. Tautā runā “skops maksā divreiz”. Granīts ir ciets materiāls ar plašu krāsu gammu un katrs saimnieks var atrast sev miļāko krāsu.  Granīta bruģakmens krāsas: pelēks, tumši pelēks (melns), sarkans (brūns), balts, dzeltens un citas krāsas. Kad saimniekam jāizvelas granīta bruģakmeni, tad krāsa nebūtu viens no parametriem, kuri nosaka bruģa izveli. Jāpievērš uzmanība pielietošanas mērķim un virsmas meteriālam uz kā tiks likts bruģakmens.  Granīta bruģakmens apstrādes veidi: šķelts (kalts, skaldīts), šķelts un zāģēts, dedzināts un šķelts, dedzināts un zāģēts. Bruģim augšējā virsma un malas var atšķirties pēc apstrādes veida, līdz ar to atkarīgs cik gluda būs seguma virsma un cik lielas būs šuves starp akmens klučiem. Granīta bruģa cena atkarīga no apstrādes veida, krāsas, izmēra, daudzuma un laika, kad nepieciešams akmens bruģis. Mūsu uzņēmums darbojas vairākus gadus, kopš 2008. gada, ar akmens bruģa tirdzniecību, piegādi un bruģēšanu. Apmeklējam pasaules limeņa izstādes, lai uzkrātu pieredzi šajā jomā un piedāvātu mūsu klientiem labākus, lētākus, ātrākus variantus. Šo darbu vieglāk izpildīt, kad Rīgā mēs piedāvājam vairākus granīta bruģa veidus mūsu noliktavā. Mūsu noliktavā pieejami dažāda izmēra granīta bruģakmeņi: 10x10x10 cm (100x100x100 mm), 10x10x5 cm (100x100x50 mm), 5x5x5 cm (50x50x50 mm), 8x8x8 cm (80x80x80 mm), 10x10x8 cm (100x100x80 mm), 15x15x15cm (150x150x150 mm), 8x8x15 cm (80x80x150 mm), kā ari citi izmēri.

Granīta bruģēšanas darbi.

Pastāv saimnieki, kuri paši gatavi veikt bruģēšanas darbus. Tas protams, atkarīgs no cilvēka un viņa pieredzes. Pirms pieņemt šo lēmumu, jāsaprot, ka gadījumā, ja bruģēšanas darbs būs padarīts nekvalitatīvi, tad būs jāmaksā ne tikai par granīta bruģa ieklāšanu, bet arī noņemšanu un bruģēšanu no jauna. Pie mums bija gadījumi, kad granīta bruģi pirka saimnieks ar dēlu un brīvdienās abi kopā bruģēja savā privātmājas teritorijā.

Kad bruģēšanas laukums ir liels un ir šaubas, ka ar saviem spēkiem darbs būs paveikts, labāk uzaicināt bruģētājus, kuri pārzina savu darbu un nobruģēs teritoriju ātri un kvalitatīvi.

Līdz ar to, ka granīta bruģis var būt šķelts (nelīdzens) un zāģēts- dedzināts (līdzens), tad arī no tā ir atkarīgs bruģēšanas ātrums (m2/dienā), izcenojums (m2/eur) un paņēmieni, kā notiek bruģēšanas darbi.

 

Vairāk informācijas: kontakti.

Subscribe

Granite cobbles and paving


granīta bruģis un plāksnes

The pavement tends to be stone, concrete, clinker, ceramic granite or other types. The latest technologies are used in the production of outdoor coverings. We will consider the best type of stone paving, just for you.

The production of stone paving is widespread all over the world, where one of the types of stone can be found. In ancient times, stone paving was the only material from which it was possible to make roads. In the warmest countries, marble, basalt, granite and porphyry pavements were used. It is also possible to use larger pieces of stone, which are more similar to stone paving slabs. Marble pavement would not be suitable for countries with lower temperatures, because marble absorbs water and when the temperature drops below 0 C, cracks can form in the marble, which also damages the stone. Therefore, the most common stone pavement would be a granite pavement . As we can see, mostly all the squares and streets of the Old Town are paved with granite pavement, which has survived to this day and will serve again and again. Concrete paving is cheaper than granite paving, but by calculating the service life and dividing it by the price of the paving, we will see that granite is cheaper than concrete paving. People say “stingy pays twice”. Granite is a solid material with a wide range of colors and every owner can find their favorite color. Granite cobblestone colors: gray , dark gray (black) , red (brown) , white , yellow strong> and other colors . When a landlord has to choose a granite paving stone, the color would not be one of the parameters that determine the choice of pavement. Attention must be paid to the purpose of application and the surface material on which the paving stone will be laid. Types of granite paving: broken (forged, broken) , broken and sawn , burnt and broken , burnt and sawn >. The upper surface and edges of the pavement may differ depending on the type of treatment, thus depending on how smooth the pavement surface will be and how large the joints will be between the stone blocks. The price of granite paving depends on the type of treatment, color, size, quantity and time when the stone paving is needed. Our company has been operating for several years, since 2008, with stone paving trade, supply and paving. We visit world-class exhibitions to gain experience in this field and offer our customers better, cheaper, faster options. This work is easier to perform when in Riga we offer several types of granite pavement in our warehouse. Granite paving stones of different sizes are available in our warehouse: 10x10x10 cm (100x100x100 mm), 10x10x5 cm (100x100x50 mm), 5x5x5 cm (50x50x50 mm), 8x8x8cm (80x80x80mm), 10x10x8cm (100x100x80mm), 15x15x15cm (150x150x150mm), 8x8x15 cm (80x80x150mm) as well as other dimensions .

Granite paving.

There are owners who are ready to do paving work themselves. It, of course, depends on the person and his experience. Before making this decision, it should be understood that if the paving work is of poor quality, then it will be necessary to pay not only for the laying of granite pavement, but also for removal and re-paving. We had cases when granite paving was bought by the owner with his son and on weekends both paved together in the territory of their private house.

When the paving area is large and there are doubts that the work will be done on your own, it is better to invite pavers who know their work and will pave the area quickly and qualitatively.

Due to the fact that granite pavement can be broken (uneven) and sawn-burned (flat), the paving speed (m2 / day), pricing (m2 / eur) and the methods of paving work also depend on it.

 

More information: contacts .

Subscribe